Under følger en oversikt over enkelte saker Stoltenberg II-regjeringen har blitt kritisert for, samt en oversikt over bevegelser inn og ut av ministerpostene siden den ble utnevnt. Ved å klikke "vis mer" i hver boks kan du veklse mellom å se kun overskriften og å lese mer om detaljene i saken. Du kan også bruke kontrollene under denne teksten for vise detaljert informasjon om alle saker, eller alle saker innen enkelte kategorier.

Listen er ufullstendig. Selv om den potensielt kan inneholde feil, skal hver sak inneholde lenker til å lese mer på eksterne nettsteder. Disse lenkene kan også regnes som kildehenvisninger.


Kompakt visning: Alle hendelser | Generelle hendelser | Regjeringskritikk | Ministerbevegelser

Utvidet visning: Alle hendelser | Generelle hendelser | Regjeringskritikk | Ministerbevegelser


Vis mer...

12.09.2005:

Stortingsvalget 2005 - AP, SV og SP får flertall på Stortinget


Den rødgrønne koalisjonen bestående av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet oppnår 48 prosent av stemmene.

Dette gir de rødgrønne 87 av 169 mandater på Stortinget, som gir de tre partiene flertall.

De fire opposisjonspartiene Høyre, Venstre, FrP og KRF oppnår 48,9 prosent av stemmene, og får 82 av de 169 mandatene.

De øvrige 3,1 prosent av stemmene går til partier uten representasjon. Rødt, Kystpartiet og Pensjonistpartiet er de største av disse.

Vis mer...

17.10.2005:

Jens Stoltenbergs andre regjering utnevnes i statsråd.


Fra tiltredelseserklæringen:

"Regjeringen har et flertall i Stortinget bak seg. Det betyr ikke at den skal gjøre som den vil. Tvert i mot."

Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMK

Statsminister: Jens Stoltenberg

Foto: Rune KongsroFoto: regjeringen.noFoto: Guri DahlFoto: Berit Roald, Scanpix/Statsministerens kontor

Finansminister: Kristin Halvorsen. Justisminister: Knut Storberget.
Kommunal- og regionalminister: Åslaug Haga. Utenriksminister: Jonas Gahr Støre.

Foto: regjeringen.noFoto: OEDFoto: Bjørn Sigurdsønn, Scanpix/SMKFoto: regjeringen.no

Forsvarsminister: Anne-Grete Strøm-Erichsen. Olje- og energiminister: Odd Roger Enoksen.
Samferdselsminister: Liv Signe Navarsete. Nærings- og handelsminister: Odd Eriksen.

Foto: regjeringen.noFoto: regjeringen.noFoto: regjeringen.noFoto: Henrik Kreilisheim

Fornyings- og administrasjonsminister: Heidi Grande Røys. Arbeids- og inkluderingsminister: Bjarne Håkon Hanssen.
Helse- og omsorgsminister: Sylvia Brustad. Kultur- og kirkeminister: Trond Giske.

Foto: ScanpixFoto: CF-Wesenberg/regjeringen.noFoto: Mona NordøyFoto: Bjørn Sigurdsøn, SMK

Fiskeri- og kystminister: Helga Pedersen. Utdanningsminister: Øystein Djupedal.
Barne- og likestillingsminister: Karita Bekkemellem. Landbruks- og matminister: Terje Riis-Johansen.

Foto: Bjørn Stuedal

Miljøvernminister: Helen Bjørnøy.


2006


Vis mer... Foto: Rune Kongsro

05.01.2006:

Finansministeren - "Israelboikott-saken"


Finansminister og SV-leder Kristin Halvorsen går ut og oppfordrer norske forbrukere og kommuner til å boikotte Israel. Samtidig varseler hun at SV vil sette i gang en solidaritetskampanje for palestinerne. Boikotten er på bakgrunn av et enstemmig vedtak i SVs sentralstyre et par uker før valget.

Boikotten går på tvers av regjeringens offisielle politikk, og skal blant annet ha kommet svært overraskende på utenriksminister Jonas Gahr Støre. Han går sterkt ut og kritiserer Halvorsen, og kaller en norsk boikott fullstendig uaktuelt. Han vil likevel ikke kommentere at hans egen nærmeste politiske rådgiver, AUF-leder Gry Larsen, etter alt å dømme deler Halvorsens syn - og videre har uttalt at Israels statsminister bør stilles for en krigsforbryterdomstol.

Ellers i regjeringen får Halvorsen lite støtte. Andre fremtredende SV-medlemmer, som miljøvernminister Helen Bjørnøy, ønsker ikke å kommentere saken - eller hvorvidt de støtter en boikott. Magnhild Meltveit Kleppa, parlamentarisk leder for regjeringspartner Senterpartiet, sier handel med Israel er et viktig bidrag til å opprettholde dialog mellom partene.

Opposisjonen på Stortinget kommer med en samlet støtteerklæring til Israel, og fremmer et forslag om å klargjøre dette av tre årsaker. For det første vil en boikott skade både palestinere og israelere økonomisk, for det andre vil det svekke forholdet mellom Israel og Norge, og for det tredje vil det skade norske interesser i utlandet.

Halvorsen beklager sitt utspill, og poengterer at hun gjør det av egen fri vilje - ikke fordi hun ble presset til det av regjeringen. Utenriksministeren sender på sin side et brev til Israels ambassadør og forsikrer at regjeringen ikke vil gå inn for en boikott.

Vis mer... Foto: regjeringen.no

01.02.2006:

Næringsministeren - "dørfabrikk-saken"


Odd Eriksen kritiseres av både partifeller og opposisjon for tildelingen av 79 millioner kroner i statlige subsidier til industri i Årdal etter at Hydro trapper ned sin aluminiumsproduksjon i kommunen. Spesielt omstridt var et tilskudd på 13 millioner kroner til en dørfabrikk, noe især andre dørfabrikanter rundt om i landet reagerer på.

Grepet ses på som konkurransevridende, og ministeren må forklare seg for Stortinget. Tilskuddet blir likevel gitt. Fire år senere legges den omtalte dørfabrikken ned fordi eierne ikke vil gå inn med mer penger.

Vis mer... Foto: OED

27.02.2006

Olje- og energiministeren - "sertifikat-saken"


Både kraftprodusenter og en samlet miljøbevegelse raser mot regjeringen når Odd Roger Enoksen plutselig dropper planene om grønne sertifikater. De grønne sertifikatene skulle inngå i et norsk-svensk marked for å gjøre fornybar energi lønnsomt. Pressemeldingen kommer samtidig som det i Sverige fremmes et lovforslag om å innføre prøveordningen med sertifikatene permanent.

Sertifikatene skulle handles over landegrensene, og sikre at markedet for fornybar energi ble uavhengig av statlige støtteordninger. Gass- og kullkraftprodusenter måtte blant annet kjøpt sertifikater fra for eksempel vindmølleparker for å få lov til å fortsette å produsere forurensende kraft.

Begrunnelsen fra Enoksen er at sertifikat-ordningen ville bli for dyr for sluttbrukerne, noe som bestrides kraftig fra flere hold. Det hevdes at med sertifikater ville strøm blitt noen øre dyrere i fremtiden, som oppveies av at Enoksen flytter regningen over til skatteseddelen via subsidier over statsbudsjettet. Frps energipolitiske talsmann sier droppingen av sertifikater i beste fall er ren sabotasje fra SV, og i verste fall et tegn på en regjering uten gjennomslagsevne.

Ministeren garanterer at droppingen ikke er et brudd på regjeringens satsing på fornybar energi. Han lover å heller, innen kort tid, legge frem en ordning som skulle gi svært gode resultater, "langt bedre enn en sertifikatordning".

Vis mer... Foto: OED

24.04.2006:

Olje- og energiministeren - "firmabil-saken"


Odd Roger Enoksen kritiseres for "råflott" utnytting av regjeringens firmabilordning, etter å ha fått departementet til å bruke kr. 800.000 på en ny firmabil. Prisen var så høy at bilkjøpet måtte legges ut på offentlig anbud.

Ministeren forsvarer bilkjøpet med at han betaler kr. 88.000 i ekstra skatt for å kjøre bilen, men som VG påpeker ville han hatt en personlig utgift på kr. 235.000 første år ved å eie bilen selv. Det hevdes at firmabilordningen er en ordinær del av statsrådenes lønnsbetingelser, noe som senere avvises.

Regjeringens firmabilordning blir etter dette vurdert på nytt, og senere avviklet.

Vis mer... Foto: regjeringen.noFoto: OED

31.05.2006:

Næringsministeren og olje- og energiministeren - "Odfjell-saken"


Regjeringen, ved næringsminister Odd Eriksen, kritiseres for å ha blandet seg utidig i prosessen rundt styreledervalg i Statoil. Johan Fr. Odfjell var innstilt av valgkomiteen og fikk støtte av Odd Roger Enoksen gjennom hele prosessen, før regjeringen brått snudde og støtten forsvant. Odfjell trakk seg etter dette.

Opposisjonen mener Enoksen bør gå av, og mener han ikke har tillit. Flere politikere sier de selv ville gått på dagen dersom de hadde blitt behandlet på samme måte som Enoksen av sine egne partifeller, og mener ministeren ikke kan sies å ha tillit etter å ha blitt instruert i - og gjennomført - å bytte mening over natten.

Fidelity, verdens største fondsselskap og eier av Statoil-aksjer for over seks milliarder kroner, kritiserer innblandingen fra eiersiden. De hevder ovenfor næringsministeren at slik innblanding på et sent stadie av en høyere ansettelsesprosess gir inntrykk av at regjeringen forstyrrer oljeselskapets planer. Slik innblanding blir også kritisert av norske økonomer for å kunne skape et dårlig klima for norsk næringsliv, hvor investeringsviljen svekkes.

Da saken allerede er et faktum får den ingen videre konsekvenser, ut over at Statoils tidligere styreleder fortsatte i jobben.

Vis mer... Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix/SMKFoto: regjeringen.noFoto: regjeringen.no

05.09.2006:

Statsministeren, arbeids- og inkluderingsministeren og næringsministeren - "sykelønn-saken"


Regjeringen legger frem forslag til ny sykelønnsordning, hvor den krever at bedriftene betaler mer for syke arbeidstakere. Både Jens Stoltenberg og Bjarne Håkon Hanssen kommer under skarp kritikk fra både LO og NHO for forslaget. LO-leder Gerd-Liv Valla mener en konsekvens av forslaget vil bli at enkelte grupper, blant annet funksjonshemmede, blir støtt ut av arbeidslivet.

Flere mener forslaget dermed er et brudd på avtalen mellom næringslivet, fagforeningene og regjeringen om et inkluderende arbeidsliv, den såkalte IA-avtalen. I en meningsmåling mener nesten 44 prosent av velgerne at Hanssen bør gå av dersom forslaget ikke trekkes. Kun 1 av 10 rødgrønne ordførere støtter statsministeren i saken, og 89 av de 102 spurt av VG svarer at de tror forslaget enten vil ha ingen eller negativ effekt på sykefraværet. Opposisjonen mener Odd Eriksen bør gå av dersom forslaget går gjennom, da han ved å gå med på det vil ha vist seg som alt for svak.

Ordningen beregnes til å gi næringslivet en merkostnad på 1,7 milliarder kroner. I tillegg vil kommunene måtte betale 500 millioner mer, i tillegg til statlige arbeidsgiveres 300 millioner ekstra. Eriksen vil ikke kommentere saken ut over at det er en samlet regjering som står bak forslaget, og Hanssen kommenterer at det ikke er aktuelt å trekke det tilbake. Han vil heller gi ledere i små og mellomstore bedrifter muligheten til å skaffe seg forsikring mot å betale mer i sykepenger. Arbeids- og inkluderingsministeren nekter også for at arbeidsgivere i offentlig sektor behøver kompensasjon for den nye ordningen.

Den forrige regjeringen, under Kjell Magne Bondevik, foreslo i 2005 en liknende ordning, hvor arbeidsgiverne måtte betalt mer av sykefraværet. Den gang ble forslaget nedstemt, blant annet på grunn av motstand fra de rødgrønne. Ordningen blir denne gang innført, og trer i kraft fra og med 1. mars 2007.

Vis mer... Foto: regjeringen.noFoto: Scanpix

29.09.2006:

Odd Eriksen går av som næringsminister. Dag Terje Andersen blir ny næringsminister.


Foto: Scanpix

Begrunnelse for Eriksens avgang: Vil prioritere familien. Andre mener han ble ofret på grunn av "sykelønn-saken", som en konsesjon til de som kritiserte forslaget.

Andersen tar over etter Odd Eriksen, og karakteriseres som en "LOs mann" som likevel vil stille lojaliteten til statsministeren over lojaliteten til LO. Det poengteres at han er en del av Arbeiderpartiets innerste krets, og at han har høy tillit i alle deler av partiet.


2007


Vis mer... Foto: OEDFoto: Guri Dahl

21.09.2007:

Odd Roger Enoksen går av som olje- og energiminister. Åslaug Haga bytter til hans departement.


Begrunnelse: Vil prioritere familien. Andre mener han ble dolket i ryggen av sine egne for mange ganger, og at han ofres fordi han har gjort en svak figur i regjering.

Åslaug Haga tar over departementet, og lover å satse på fornybar energi - halvannet år etter "grønne sertifikater"-saken. Den lovede satsingen på "noe langt bedre innen kort tid" har til nå uteblitt. En av hennes oppgaver blir å få på plass CO2-rensing på gasskraftverk.

Vis mer... Foto: Guri DahlFoto: Scanpix/Statsministerens kontor

21.09.2007:

Magnhild M. Kleppa tiltrer som kommunal- og regionalminister.


Foto: Scanpix/Statsministerens kontor

Hun erstatter Åslaug Haga. Kleppa var tidligere sosial- og helseminister i den første Bondevik-regjeringen, og har på tidspunktet hun blir kommunalminister vært på Stortinget i 14 år. Lang erfaring og gode samarbeidsevner nevnes som hennes sterke kort.
 

 

Vis mer... Foto: Mona NordøyFoto: Trond Isaksen

18.10.2007:

Karita Bekkemellem går av, og erstattes av Manuela Ramin-Osmundsen som barne- og likestillingsminister.


Foto: Trond Isaksen

Begrunnelse for Bekkemellems avgang: Hun ble oppfordret av Stoltenberg til å be om frivillig avgang, og skylde på "hensyn til familien". Da hun ikke ønsket dette ble hun bedt om å gå av, ettersom statsministeren ønsket en statsråd med innvandrerbakgrunn i regjeringen. Dette fremgår både av Bekkemellems senere bok og av statsministerens egne uttalelser, som "Jeg har lenge ønsket å få en innvandrer i regjering. Det har vært et eget poeng for meg."

Utnevnelsen av Ramin-Osmundsen til ny barne- og likestillingsminister er noe kontroversiell. Hun har på tidspunktet hun blir statsråd kun vært norsk statsborger i kort tid; hennes søknad om statsborgerskap ble også noe raskere behandlet enn normalen.

Omlag halvannet år tidligere var hun også innblandet i "UDI-skandalen", hvor hun måtte gå av som direktør etter at direktoratet hadde innvilget oppholdstillatelse til 182 irakiske kurdere i strid med den forrige regjeringens retningslinjer.

Vis mer... Foto: Bjørn StuedalFoto: CF-Wesenberg/regjeringen.no

18.10.2007:

Helen Bjørnøy går av som miljøvernminister. Øystein Djupedal går av som kunnskapsminister.


Begrunnelse: Begge ba offisielt om å få gå. Sannsynligvis ble de byttet ut etter intern misnøye i SV, da begges avgang var ventet i tiden før. Bjørnøy måtte etter alt å dømme gå mot sin vilje, da hun kort tid før uttalte at hun ikke hadde noen planer om å trekke seg.

Vis mer... Foto: Tore Berntsen

18.10.2007:

Erik Solheim tiltrer som miljøvernminister.


Solheim overtar miljøverndepartementet etter Helen Bjørnøy i tillegg til å fortsette som bistands- og utviklingsminister.

Vis mer... Foto: Stig WestonFoto: Stig Weston

18.10.2007:

Bård Vegar Solhjell tiltrer som kunnskapsminister. Tora Aasland tiltrer som forskningsminister.


Foto: Stig Weston Foto: Stig Weston

Solhjell kommer inn som nestleder i SV, mens Aasland er fra før forsker i FAFO.

Solhjell uttaler at Djupedal har gjort en god jobb, og ønsker å videreføre hans arbeid. Han uttaler at han ikke kunne tenke seg å jobbe med noe annet enn skole og barnehager.

Aasland får ansvar for forskning og høyere utdanning. Hun har bred erfaring fra forskningsverdenen, og hennes ansvar vil være å ta grep om høyere utdanning, som svar på kritikk om at regjeringen neglisjerer dette feltet til fordel for barnehager.


2008


Vis mer... Foto: Trond Isaksen

08.02.2008:

Barne- og likestillingsministeren - "barneombud-saken"


Manuela Ramin-Osmundsen blir den første barne- og likestillingsminister som - svært overraskende - ikke fornyer et barneombuds åremålskontrakt. Barneombud Reidar Hjermann omtales som å ha gjort en god jobb, men Ramin-Osmundsen ønsker likevel å bytte ham ut med Ida Hjort Kraby.

Ministerens hevder innledningsvis det vil være et eget poeng å få en jurist inn i rollen, og benekter at Hjermann blir vraket på politisk eller personlig grunnlag. Dette synet vekker reaksjoner, og senere blir det revidert til at det er summen av Krabys kompetanse som er utslagsgivende.

Det fremkommer snart at Ramin-Osmundsen og Kraby tilhører det samme "kvinnelige jus-nettverket", og flere mener det bør granskes om ministeren kan ha vært inhabil. Både Ramin-Osmundsen og Kraby benekter dette, men i løpet av kort tid viser det seg at Ramin-Osmundsen er gamle bekjente.

Etter hvert som saken går fremkommer stadig nye opplysninger som knytter Ramin-Osmundsen og Kraby tettere sammen, og styrker mistanken om inhabilitet. Kraby hevder hun ikke har et forhold til statsråden, regjeringen eller staten som hindrer henne i å gjøre en god jobb. Fra opposisjonen blir Ramin-Osmundsen anklaget for å være en løgner, og det kreves at hun unnskylder seg ovenfor Stortinget.

Venstres Lars Sponheim mener saken gjør at hele regjeringen bør gå av. Fra regjeringspartiene får Ramin-Osmundsen støtte, og fra SVs Ole Gunnar Ballo kommer svaret om at en avgang ville vært meningsløst, med tillegg om at "Dette er jo dessuten en flertallsregjering".

Etter hvert som presset fra omverdenen tiltar innrømmer Ramin-Osmundsen at hun først møtte Kraby rundt 20 år tidligere, mye tidligere enn først nevnt, samt at Kraby hadde deltatt på Ramin-Osmundsens 17. mai-feiring. Når alle kortene med det er lagt på bordet erklæres på en pressekonferanse at hun skal fortsette.

Vis mer... Foto: Trond Isaksen

14.02.2008:

Manuela Ramin-Osmundsen går av som barne- og likestillingsminister.


Begrunnelse: "Barneombud-saken". I en pressekonferanse 22 timer etter at hun hadde bedyret at alle opplysninger var lagt på bordet, melder Ramin-Osmundsen at hun vil gå av. Dette skyldes at ytterligere opplysninger har fremkommet.

Blant annet har ministeren gjennom en felles venninne av Ida Hjort Kraby, det nye barneombudet, kommet med kommentarer som kunne tolkes dithen at det ville være en fordel om Kraby søkte på stillingen. Dette skjedde etter at Kraby hadde trukket sin søknad. Kraby søkte på nytt, og ble ansatt, i etterkant av denne samtalen.

Kraby fratrer også sin stilling.

Vis mer... Foto: Scanpix

29.02.2008:

Anniken Huitfeldt tiltrer som barne- og likestillingsminister.


Foto: Scanpix

Huitfeldt blir regjeringens tredje barne- og likestillingsminister, to år og fire måneder etter at den ble utnevnt i statsråd. Hun er en klar favoritt til stillingen i ukene etter at Ramin-Osmundsen må gå av, og er populær spesielt blant Ap-kvinnene.

Huitfeldt har allerede flere års erfaring med likestillingsspørsmål når hun tiltrer. Hun er likevel ikke ukontroversiell, og har blant annet gått kraftig ut mot tredeling av foreldrepermisjon.

Vis mer... Foto: Guri Dahl

03.04.2008:

Olje- og energiministeren - "Arnstad-saken"


I november 2007 går Senterparti-veteranen og tidligere stortingsrepresentant Eli Arnstad - tvillingsøster til en tidligere Senterparti-statsråd - av som direktør for Enova. Avgangen kommer på tross av styrets fortsatte tillit, men mot et bakteppe av anklager om manglende ledelse, mobbing og utfrysing av ansatte siden oppstarten i 2001.

Fire dager senere blir hun vurdert som særlig relevant og viktig for olje- og energidepartementet, hvor Senterparti-leder Åslaug Haga er minister, og to uker senere blir Arnstad tildelt et konsulentoppdrag her. Oppdraget har et omfang på om lag en dags arbeid i uken i ett år, og Arnstad skal honoreres kr. 450.000 for dette ved siden av seks måneders sluttlønn fra direktørstillingen i Enova.

Politiske kommentatorer mener saken kan bli farlig for statsråden, og den omtales som verre enn Ramin-Osmundsens "barneombud-sak". Haga mener selv saken er uproblematisk, og viser til at hun personlig ikke er inhabil i forholdet til Arnstad.

Det fremkommer at ansettelsen av Arnstad var i strid med lov om offentlige anskaffelser, og at hun var den eneste personen som ble ansett som aktuell for oppdraget i departementet. Oppdraget omtales også som skreddersydd for Arnstad. Haga omtaler dette som en "systemfeil", og sier innledningsvis at det er umulig å huske hvem som foreslo Arnstad til jobben. Etter hvert kommer hun på at det var ministeren selv som tok initiativ til dette.

Arnstad blir like etter at saken kommer opp i media valgt inn i styret i det svenske kraftselskapet Vattenfall, og må dermed uansett fratre stillingen i olje- og energidepartementet.

Vis mer... Foto: Guri Dahl

10.06.2008:

Olje- og energiministeren - "bryggesaken"


Det fremkommer at olje- og energiminister Åslaug Haga har bygd en brygge ved sitt og ektemannens landsted uten å søke om tillatelse. Den ulovlig oppsatte bryggen har på tidspunktet stått i ti år. Det søkes om tillatelse til å utvide brygga, som dersom den gis vil innebære et unntak fra 100-metersregelen. Saken er av interesse fordi regjeringen i Soria Moria-erklæringen blant annet skriver at de skal stanse utbyggingen av strandsonen.

Haga har selv, som en av regjeringens tre partiledere, vært med på å gjøre byggestansen til et stort tema. Regjeringen har blant annet kjøpt opp flere strandeiendommer, og i Plan- og bygningsloven er det nedfelt at det er forbudt å sette opp bygg eller andre konstruksjoner innenfor 100 meter av vannkanten.

Ministeren og hennes ektemann bruker også landstedet med åtte sengeplasser som utleieeiendom. Det bestemmes etter hvert at brygga ikke trenger å rives, og tillatelse til å utvide den med inntil 11 meter blir gitt. Paret ilegges en bot på kr. 7500.

    Eksterne sider:
  • VG (1)
  • VG (2)
Vis mer... Foto: Guri Dahl

11.06.2008:

Olje- og energiministeren - "stabbursaken"


Like etter avsløringen av "bryggesaken" fremkommer at Åslaug Haga og hennes ektemann også har drevet ulovlig boligutleie av et stabbur - som i tillegg var oppført uten tillatelse. Til å begynne med antyder hun at utleien har pågått i tre år, siden 2005; det viser seg dog etter noen dager at det senest i 2002 ble utleid - not Haga også innrømmer. Hun presiserer dog at det ikke har vært kontinuerlig utleid siden den gang, og at hun nå har opplyst om de faktiske forhold.

Mens Haga retter skarp kritikk mot media for å skape et urettferdig bilde av henne som "ikke til å stole på", noe hun oppfatter som sårende og urettferdig, fremkommer nye opplysninger om utleien av stabburet. I strid med hennes gjentatte uttalelser om at det kun har vært utleid siden 2002 viser det seg at allerede i 1998 var utleievirksomheten i gang. Det reises også usikkerhet om hun har betalt skatt av utleieinntektene fra både stabburet og hytta omtalt i "bryggesaken".

Statsministeren rykker ut og kritiserer opposisjonen for å angripe Haga, som blir sykemeldt. Opposisjonen på sin side mener Stoltenberg gjør saken verre ved å la den ligge ubesvart i mellomtiden. Flere kommentatorer mener Haga må gå av som statsråd, men dette bestrides fra hennes partifeller. Innad i Senterpartiet får hun sterk støtte, og de som mener hun bør gå av sier det må være av hensynet til egen helse.

Vis mer... Foto: Guri DahlFoto: Bjørn Sigurdsøn, SMK

20.06.2008:

Åslaug Haga går av, og erstattes av Terje Riis-Johansen som olje- og energiminister.


Begrunnelse: Helsemessige årsaker. Haga ble sykemeldt for høyt blodtrykk etter "hyttesaken" og "stabbursaken", og velger å gå av både som statsråd og partileder. Hun erkjenner at hun langt fra har gjort alt feilfritt, men fremholder at hun ikke har gjort noe hun ikke kan "stå oppreist på i det offentlige rom".

Fem måneder senere er hun tilbake på Stortinget, men ikke i regjering. Skattesaken er for øvrig ikke ferdigbehandlet på dette tidspunktet, men hun vil ikke diskutere denne - men heller fokusere på å arbeide for rødgrønn seier under valget i 2009.

Haga ble den syvende ministeren til å forlate regjeringen på under to år. Terje Riis-Johansen går fra landbruksdepartementet og overtar hennes plass som olje- og energiminister. CO2-rensing av gasskraftverk og alternativ til grønne sertifikater er fremdeles ikke på plass.

Vis mer... Foto: Bjørn Sigurdsøn, SMKFoto: Torbjørn Tandberg

20.06.2008:

Lars-Peder Brekk tiltrer som landbruks- og matminister.


Foto: Torbjørn Tandberg

Da det ble klart at Åslaug Haga skulle trekke seg sto det mellom samferdselsminister og partiets nestleder, Liv Signe Navarsete, og Brekk, som ledet partiets stortingsgruppe, i spørsmålet om hvilken person Senterpartiet ville innsette i hennes plass. Olje- og energidepartementet flyttes istedet til Terje Riis-Johansen, Brekk overtar hans plass i landbruksdepartementet, og det forventes at Navarsete blir ny partileder.

Vis mer... Foto: regjeringen.noFoto: regjeringen.noFoto: Scanpix

20.06.2008:

Regjeringskabalen stokkes om internt.


Begrunnelsen for omrokkeringen skal være at Brustad, omtalt som en av Stoltenbergs mest erfarne politikere, har ikke innfridd som helseminister. Hun ønsker å bytte ministerpost, og tildeles næringsdepartementet. Dette møtes med noe skepsis, da hun ikke har erfaring fra dette feltet tidligere. Hun blir regjeringens tredje næringsminister.

Bjarne Håkon Hanssen, som overtar for henne i helse- og omsorgsdepartementet, omtaler seg selv som en "reformhungrig politiker", og sier han ser frem til å ta fatt på jobben. Dag Terje Andersen forlater næringsdepartementet for å overta Hanssens plass som arbeids- og inkluderingsminister.


2009


Vis mer... Foto: regjeringen.no

04.02.2009:

Justisministeren - "politihijab-saken"


Justisminister Knut Storberget møter sterk kritikk for et notat som vedtar å endre politiets uniformsreglement, slik at hijab skal kunne regnes som en del av politiuniformen. Mens vedtaket får støtte fra blant annet sikher som mener turban også burde tillates stiller Det mosaiske trossamfunn i Oslo seg revnende likegyldig; og mener jøder i politiet like gjerne kan bruke politilue som kalott.

Politiets Fellesforbund er svært negative til vedtaket, og er skuffet over at de ikke ble hørt. Flere muslimer mener debatten domineres av ekstreme ytterpunkter, og uttaler at det er et problem at den norske offentligheten er "kuppet" av ortodokse lobbymiljøer. Statsministeren stiller seg på sin side positiv til tanken, men møter motstand fra blant annet Bjarne Håkon Hanssen og Libe Rieber-Mohn, henholdsvis helseminister og Stoltenbergs egen statssekretær med særlig ansvar for innvandring og integrering.

Det kommer så ut at Storberget i utgangspunktet var ukjent med notatet som ble lagt ut på justisdepartementets hjemmesider, og at beslutningen ble drevet gjennom av statssekretær Astri Aas-Hansen og politisk rådgiver Hadia Tajik. Ingen av disse ønsker å kommentere saken, men både statsministeren og justisministeret erkjenner noe senere at vedtaket var for dårlig utredet.

Bråket og uenigheten karakteriseres som et tegn på en lite samkjørt regjering, og svakt politisk håndverk fra justisministerens side. Fra opposisjonen ytres at det kreves en oppvask hvor noen må ta ansvar og gå av i justisdepartementet. Tajik og Aas-Hansen omtales som å ha "selvtillit som er større enn forstanden" når de tar seg til rette uten sin sjefs viten og vilje. Ingen av de involverte ønsker å kommentere saken.

Arbeiderpartiets nestleder, fiskeri- og kystminister Helga Pedersen, er på sin side positiv til politi-hijab; og sår tvil om at det er noen vits i å vente på en utredning før regjeringen fatter et vedtak i saken. VG opplyser samtidig at det etter hva de kjenner til arbeides iherdig innad i partiet for å begrave saken, da AP frykter den vil skade dem under valget.

Til slutt meldes via Dagsavisen at det ikke var Hadia Tajik eller Astri Aas-Hansen, men "en person i embetsverket", som la ut notaten med vedtaket om at hijab i politiet skulle godkjennes. Stortingets kontrollkomité vedtar å foreta en utspørring av justisministeren rundt håndteringen av saken, men dagen etter får denne et illebefinnende som resultat av stort arbeidspress over lang tid.

Storberget blir skrevet ut av sykehuset etter to dager, med to ukers sykemelding. Storberget, som også har hatt en konflikt med politiet over arbeidsforhold og stillingsinstrukser i noen tid, er permittert fra 27. februar til 30. mars, med kulturminister Trond Giske som stedfortreder. "Politihijab-saken" forsvinner etter dette fra offentligheten.

Vis mer... Foto: regjeringen.no

08.04.2009:

Næringsministeren - "Aker-saken"


I april 2009 selger Kjell Inge Røkkes Aker ASA helt eller delvis ut fire av sine selskaper til det delvis statseide Aker Solutions for 1,4 milliarder kroner. Staten overtar med det samme finansieringsforpliktelser til rundt fem milliarder kroner fra Røkke, og sistnevnte får tilbakebetalt aksjonærlån på rundt 250 millioner kroner. Selskapene driver dessuten i bransjer hvor det er svært lav aktivitet etter finanskrisa, og flere mener prisen staten betalte i rene penger var alt for høy.

I korthet: Røkkes selskap kvitter seg med lite attraktive selskaper og store forpliktelser, og det med gevinst, på statens bekostning.

Det synes som om salget ble muliggjort blant annet ved at staten, tross at regjeringen fikk advarsler mot å gjøre dette allerede i romjulen 2006, kjøpte seg opp i Aker Solutions i 2007 for 4,8 milliarder kroner. Denne handelen ga Aker ASA en gevinst på hele 5,3 milliarder kroner, mens Røkke fortsatt beholdt kontrollen i Aker Solutions.

Når staten, ved næringsminister Sylvia Brustad, reagerer på oppmerksomheten salget får gjennom media tar det hele en stygg vending. Ord som "politisk korrupsjon" og "grisete" benyttes, næringsministeren krever uavhengig granskning, og kommer gjentatte ganger med mer enn antydninger til at hun vil ha salget omgjort. Røkke hevder på sin side at staten var fullt informert.

Når de uavhengige granskningsrapportene er ferdige går disse i Røkkes favør. Røkkes selskap sitter igjen med milliardgevinster, staten ditto tap, og næringsministeren sitter kun igjen med en symbolsk seier i at hun får gjennomføre en generalforsamling hvor hun kan stemme nei til transaksjonene.

Brustad legger seg flat, og mottar kritikk fra opposisjonen. Den forrige næringsministeren, Dag Terje Andersen, blir også kritisert for sin rolle i fremforhandlingen av avtalen i 2007. Prosessen omtales som nok et bevis på at staten er uprofesjonell i sin håndtering av eierskap, og konklusjonen karakteriseres som et tegn på at regjeringen har kapitulert ovenfor Røkke.